မြွေကြီးများ စုပေါင်းပျော်စံရာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (တလအတွင်း မြွေကြီး ၉ ကောင် တွေ့ရှိခဲ့)

မြွေကြီးများ စုပေါင်းပျော်စံရာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် (တလအတွင်း မြွေကြီး ၉ ကောင် တွေ့ရှိခဲ့)

တစ်လအတွင်း မြွေသတင်း

(၁) ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

(၂) ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၁၀) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

(၃) ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၈) ရပ်ကွက်၊ အသေး (၁) ကောင်။

(၄) ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

(၅) ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၆) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

(၆) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၇) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၂) ကောင်။

(၇) ၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၅) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

(၈) ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ မရမ်းကုန်း (၁၀) ရပ်ကွက်၊ အကြီး (၁) ကောင်။

MT Tun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page